Adatvédelmi szabályzat

 

Tartalomjegyzék

 

1. Adatkezelési tájékoztató

     1.1. Az adatkezelés alapfogalmai

           1.1.1. Résztvevők az
adatkezelésben

           1.1.2. Az Infotv. alapelvei

2. Az adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult személyek, az adatok
megismerésére jogosultak köre

     2.1. Adatkezelő

     2.2. Adatfeldolgozó

3. A honlapon végzett adatkezelések jogszabályi háttere, jogalapja, célja,
a kezelt személyes adatok köre, valamint az adatkezelés időtartama

     3.1. Technikai adatok

     3.2. Cookie-k (sütik) használatával kapcsolatos
tájékoztatás

           3.2.1. A sütik feladata

     3.3. A hozzájárulás érvényességi feltételei

           3.3.1. A hozzájárulás önkéntessége

           3.3.2. Határozottság,
félreérthetetlenség

     3.4. A könyvtári regisztrációval együtt járó
adatkezelés

           3.4.1. Az adatkezelés jogszabályi
háttere és jogalapja

           3.4.2. Az adatkezelés célja

           3.4.3. A kezelt adatok köre

           3.4.4. Az adatkezelés időtartama

     3.5. A könyvtári rendezvények szervezésével együtt járó
adatkezelés

           3.5.1. Az adatkezelés jogszabályi
háttere és jogalapja

           3.5.2. Az adatkezelés célja

           3.5.3. A kezelt adatok köre

           3.5.4. Az adatkezelés időtartama

     3.6. A könyvtári rendezvények fotó-és videó-dokumentációjához
kapcsolódó adatkezelés

           3.6.1. Az adatkezelés jogszabályi
háttere és jogalapja

           3.6.2. Az adatkezelés célja

           3.6.3. A kezelt adatok köre

           3.6.4. Az adatkezelés időtartama

           3.6.5. További adatkezelések

     3.7. Hírlevélhez kapcsolódó adatkezelés

4. Az adatok fizikai tárolási helyei

5. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

     5.1. Tájékoztatáshoz való jog

     5.2. Az érintett hozzáféréshez való joga

     5.3. Helyesbítéshez való jog

     5.4. Törléshez, zároláshoz való jog

     5.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

     5.6. Adathordozáshoz való jog

     5.7. Tiltakozás joga

     5.8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben

     5.9. Visszavonás joga

     5.10. Bírósághoz fordulás joga

     5.11. Kártérítés és sérelemdíj

     5.12. Adatvédelmi hatósági eljárás

6. Adatkezelési tájékoztató módosítása

7. Kapcsolat

 

 

 

Én, mint a Könnyü László Könyvtár
regisztrált használója / 
szolgáltatásainak igénybe vevője / a Könnyü László Könyvtárral szerződő
fél mint érintett (a továbbiakban: "érintett") a jelen
nyilatkozatban adom meg hozzájárulásomat ahhoz, hogy a Könnyü László
Könyvtár ( 7090 Tamási, Szabadság u. 52.) mint adatkezelő (a továbbiakban"adatkezelő”)
részére rendelkezésre bocsátott, a táblázatban megjelölt személyes adataimat az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény (a továbbiakban: "Infotv.") rendelkezéseivel és
a jelen nyilatkozattal összhangban – az alábbiak szerint – kezeljék.

 

kezelt adat

 

beiratkozással / szolgáltatások igénybevételével

kapcsolatban

 

rendezvényszervezés dokumentumaival (szerződések)

kapcsolatban

 

a könyvtár honlapján történő regisztrációval kapcsolatban

 

hírlevél küldésével kapcsolatban

családi név

igen

igen

igen

 

utónév

igen

igen

igen

 

születési név

igen

 

 

 

anyja neve

igen

 

 

 

születési hely

igen

 

 

 

születési idő

igen

 

 

 

lakcím

igen

igen

 

 

székhely

 

igen

 

 

telefonszám

igen

igen

 

 

adószám

 

igen

 

 

adóazonosító

 

igen

 

 

cégjegyzékszám/ nyilvántartási szám

 

igen

 

 

e-mail cím

igen

igen

igen

igen

bankszámlaszám

 

igen

 

 

képviselő neve

 

igen

 

 

 


1.  Adatkezelési tájékoztató

A Könnyü
László Könyvtár
mint Adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen
jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével
kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos
nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott
elvárásoknak. A Könnyü László Könyvtár fenntartja magának a jogot jelen
tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges
változásokról kellő időben értesíti közönségét. A könyvtár elkötelezett használói
és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja az
információs önrendelkezési jog tiszteletben tartását. A személyes adatokat
bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési
intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

 

1.1. Az adatkezelés alapfogalmai

Az adatkezelés alapfogalmait az Infotv.
határozza meg. Ahhoz hogy az adatkezelés jogszerű legyen, szükséges bizonyos
alapfogalmakat tisztázni.

1.1.1. Résztvevők az adatkezelésben (Infotv. 3.§ )

 • Személyes
  adat:
   egy
  személy neve, email címe, telefonszáma, lakcíme továbbá minden – akár
  közvetett módon - a személlyel kapcsolatba hozható információ személyes
  adatnak minősül.
 • Érintett: bármely meghatározott,
  személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve -
  azonosítható természetes személy.
 • Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy,
  illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely
  önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az
  adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket
  meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.
 • Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól
  függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége,
  így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,
  megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra
  hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és
  megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása,
  fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy
  azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat,
  DNS-minta, íriszkép) rögzítése.
 • Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi
  személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy
  amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján
  kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi. Adatfeldolgozás: az
  adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,
  függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és
  eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai
  feladatot az adaton végzik.
 • Adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv,
  amely - ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot - az adatfelelős
  által hozzá eljuttatott adatot honlapon közzéteszi.
 • Hozzájárulás: az érintett kívánságának
  önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson
  alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó
  személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő –
  kezeléséhez.
 • Tiltakozás: az érintett nyilatkozata,
  amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés
  megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.
 • Adattovábbítás: az adat meghatározott
  harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
 • Nyilvánosságra
  hozatal:
   az
  adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.
 • Adattörlés: az adat
  felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem
  lehetséges.
 • Harmadik
  személy:
   olyan
  természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
  szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy
  az adatfeldolgozóval.
 • Adatvédelem: a személyes adatok
  jogszerű kezelését, az érintett személyek védelmét biztosító alapelvek,
  szabályok, eljárások, adatkezelési eszközök és módszerek összessége.
 • Adatvédelmi
  incidens:
   személyes
  adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan
  hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés
  vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

1.1.2. Az Infotv. alapelvei

Célhoz kötöttség elve: Az adatvédelem egyik
legfontosabb követelménye a célhoz kötött adatkezelés elve. A Könnyü László
Könyvtár a célhoz kötöttség elve alapján
csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához
elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas.
A személyes adatot csak a cél
megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeljük, ezután töröljük.

Adatminőség elve: az adatok pontos, teljes
és naprakész kezelésének és a tisztességes, törvényes adatkezelés követelményét
betartjuk.

A pontos, teljes és naprakész adatok
kezelésének követelménye:
 Az adatkezelés során biztosítjuk az adatok
pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges –
naprakészségét. A személyes adatok esetében az adatrögzítés pontossága fontos
főleg a személyazonosító és a kapcsolati adatok esetében. A pontos adatok
kezelésének követelménye mind az Adatkezelőnek, mind pedig az Érintettnek
egyaránt érdeke. Ezért nyomatékosan kérjük, hogy a szükséges adatok megadásakor
legyenek körültekintőek (pl. időben tudassák velünk, ha címük, telefonszámuk
vagy e-mail címük megváltozott).

2.  Az adatkezelésre és
adatfeldolgozásra jogosult személyek, az adatok megismerésére jogosultak köre

2.1. Adatkezelő:

A Könnyü László
Könyvtár Adatkezelőnek minősül, mert a természetes személyek adatait a működési
szabályzatban rögzített szolgáltatások elvégzéséhez, a jogviszony
érvényesítéséhez valamint a statisztikai adatszolgáltatás és olvasáskutatási
felhasználás céljából tárolja és dolgozza fel. A nyilvános könyvtári ellátást
szabályzó 1997. évi CXL. törvény 57.1. bekezdése értelmében: „A
könyvtárhasználónak a beiratkozáskor a következő személyes adatait kell
közölnie és igazolnia: természetes személyazonosító adatok és a lakcíme.”

azaz  törvényes
alapon:

      - családi és utónév,
születéskori név, anyja neve, születési helye, ideje, lakcím

A Könnyü László Könyvtár fentieken túl kezeli a könyvtárhasználók egyéb
adatait is, amely adatok kezelésének jogalapja az önkéntes hozzájárulás,
amely bármikor visszavonható. 

így: e-mail cím, telefonszám

Az adatkezelés
időtartama: a könyvtárral való jogviszony fennállásáig, amely a beiratkozástól
számított 4 év (beiratkozási idő: 1 év + 3 év), illetőleg visszavonásig.

Az adatok biztonsága: az adatok kezelésére feljogosított személyek a könyvtárvezető
és a könyvtárosok (1+3 fő) akik titoktartási kötelezettséget vállalnak. Az
adatok biztonságát a szerverek, a számítógépek, az iratok fizikai védelmével, a
számítógépek és szoftverek (Szikla-21) jelszavas védelmével, biztonsági
naplózással, jogosultság kezeléssel (Szikla-21) garantáljuk.

A Könnyü László Könyvtár jogszerűen kezeli az Érintettek személyes
adatait az alábbi jogalapokon:

-         
Az Érintettek előzetesen adják hozzájárulásukat
adataik kezeléséhez és bármikor vissza is mondhatják hozzájárulásukat az
összes, vagy akár egy adatra vonatkozóan (pl. e-mail cím)

-         
A könnyü László Könyvtár adott Érintettel
szerződést köt

-         
A Könnyü László könyvtár jogi kötelezettségét
teljesíti, amennyiben jogszabály írja elő számára a személyes adatok kezelését
(beiratkozáskor kérhető személyes adatok)

-         
A Könnyü László Könyvtár kezelhet személyes adatokat
létfontosságú érdekből (baleset, orvos). 

 Adatkezelő:

Név: Tamási Művelődési Központ és
Könnyü László Könyvtár (Könnyü László
Könyvtár intézményegység
) a továbbiakbanAdatkezelő

Székhely: 7090 Tamási, Szabadság u. 52.

Adószám: 15836500-2-17

Telefonszám: 74 471 158

E-mail: tamasikonyvtar@gmail.com

Honlap: www.tamasilib.hu

Kapcsolattartó: Nagy Istvánné
intézményegység vezető

Bankszámlaszám:  11746029-15836500

Számlavezető bank: OTP Tamási Fiók

Az intézmény típusa: többcélú intézmény,
közművelődési intézmény, nyilvános könyvtár és muzeális kiállítóhely

2.2. Adatfeldolgozó:

Könyvtárunk a
könyvtári honlap (www.tamasilib.hu) fenntartásával, illetőleg az integrált
könyvtári rendszer ( Szikla-21) működésével kapcsolatban a NetLib Kft.
szolgáltatásait veszi igénybe, amely Kft. személyes adatokat kezel a könyvtár
megbízásából.

 

Adatfeldolgozó:

  NetLib Informatikai, Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.

 1148
Budapest, Örs vezér tere 1. IV. em. 26.
 

Adószám: 13162979-2-42

Cégjegyzék szám:: 01-09-721741

Bankszámlaszám: 11710002-20195665

 

A szolgáltatási szerződés szerint a NetLib
Kft. folyamatos távfelügyeletet, távkarbantartást vállal a Szikla-21 integrált
könyvtári rendszerre és a könyvtár internetes portáljára vonatkozóan a
következő GDPR szabályok szerint:

 

A Szikla-21
Integrált Könyvtári Rendszer biztosítja mindazokat a GDPR kontrollokat,
amelyeket a szabályozás az informatikai rendszerektől elvár, úgymint:

1.)    a szoftver kliens-szerver
architektúrában működik, ahol:

-          a szoftver
adatbázisokat és védett adatokat kizárólag a szerver oldalon tárol;

-          a szoftver a
kliens és a szerver közötti hálózaton kizárólag titkosított adatforgalmat
bonyolít;

2.)    a természetes személyek adatait kezelő adatbázisok és
funkciók elérése felhasználó- és jogosultság-kezelő rendszer segítségével
szabályozható;

3.)    a hozzáférési adatok konkrét
személyhez kapcsolhatóságát a felhasználó-kezelő eszközkészlete biztosítja;

4.)    a felhasználó-kezelő erős
hozzáférés-védelemi szabályozási lehetőségeket biztosít;

5.)    a rendszer a hozzáféréseket és
a felhasználói tevékenységeket naplózza;

6.)    a rendszer a természetes
személyek adatkezelő felé fennálló jogait az alábbi beépített funkciók
segítségével biztosítja: tájékoztatási lehetőség a tárolt adatokról, tárolt
adatok exportálása (CSV formátumban), adatkezelés felfüggesztése, tárolt adatok
törlése (az adatkezeléssel érintett személy kérésére vagy lejárt jogviszony
alapján)

7.) a hírlevél küldő rendszer
biztosítja az egyes hírlevélfajtákra történő fel-, ill. leiratkozás
lehetőségét: könyvtári-, beszerzési-, profil szerinti- és adminisztrációs
hírlevél.

Fenti adatfeldolgozó a könyvtár adatbázisszerverének
illetőleg web-szerverének hozzáférési adatait harmadik félnek nem adhatja át. A
szolgáltató jogosultsága és kötelezettsége kizárólag a Szikla szoftver és
moduljai működésével, az operációs rendszer karbantartásával, illetőleg a
portál, a kiszolgáló szerver-alkalmazások üzemeltetésével és karbantartásával
kapcsolatos.

3. A könyvtári honlapon végzett
adatkezelések jogszabályi háttere, jogalapja, célja, a kezelt személyes adatok
köre, valamint az adatkezelés időtartama

3.1. Technikai adatok

A Könnyü László Könyvtár a személyes adatok
kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket
úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat: az arra feljogosítottak
számára hozzáférhető (rendelkezésre állás); hitelessége és hitelesítése
biztosított (adatkezelés hitelessége); változatlansága igazolható
(adatintegritás); a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága)
legyen. Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan
hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy
megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen. Az adatkezelés során
megőrzi a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá,
aki erre jogosult; a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás
módszerének a pontosságát és teljességét; a rendelkezésre állást: gondoskodik
arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon
férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos
eszközök.

Az adatvédelem egyik legfontosabb
követelménye az Infotv. 4. § (2) bekezdésében szabályozott célhoz kötött
adatkezelés elve. Eszerint „csak olyan személyes adat kezelhető, amely az
adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére
alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és
ideig kezelhető.” 

A könyvtár honlapján (www.tamasilib.hu)
elérhető és használható a könyvtár elektronikus katalógusa (OPAC). Ehhez
olvasójegy-számmal rendelkező olvasó esetében
regisztráció csak akkor szükséges, ha az illetőnek még nincs jelszava. (a
jelszó a beiratkozáskor megadható).  Ebben az esetben az olvasójegy-szám és a
jelszó mezők kitöltése szükséges. Jelszót csak az
az olvasó kérhet regisztrációval, akinek e-mail címét beiratkozáskor a könyvtár
rögzítette.
 A beiratkozáskor megadott e-mail címre érkezik egy
link, amelynek segítségével a regisztrációt aktiválni kell. Olvasójegy-számmal még nem rendelkező olvasók a
honlapon való regisztrációkor nevet, e-mail címet és jelszót adnak meg. Az
aktiváló link a regisztrációkor megadott e-mail címre érkezik. Amennyiben az olvasó beiratkozás során nem adott meg
e-mail címet, úgy addig érdemben nem tudja használni rendszerünket, míg
személyesen nem adja meg e-mail elérhetőségét. Az e-mai cím megadása önkéntes
és bármikor visszavonható, az e-mail címet titkosan kezeljük, csak jelszó /jelszó
emlékeztető megadására, esetlegesen könyvtári hírlevelek küldésére használjuk.

Ha könyvtári intézmény szeretne rendszerünkbe regisztrálni, kötelező megadni
az intézmény nevét, e-mail címet, jelszót és a könyvtár SZIKLA-azonosítóját. Ezt
a regisztrációt fogadó könyvtárként aktiváljuk, a regisztráló könyvtár a
befogadásról, vagy az elutasításról email értesítőt kap.

3.2.  Cookie-k (Sütik) használatával
kapcsolatos tájékoztatás

3.2.1 A sütik feladata

Az Adatkezelő honlapjának látogatása során
úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló
információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el  azzal a
céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlap használatát
és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt
gyűjtsünk a látogatóinkról. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat,
és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. Néhány cookie (süti) a
honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül
számítógépén.

A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a
weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal
alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem
lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a
munkamenet idejére korlátozódik.

A felhasználói élmény javítását szolgáló
cookie-k:
 Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó
weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban,
vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a
látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen
információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének
javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet
idejére korlátozódik.

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k
használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A
cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

3.3. A hozzájárulás érvényességi
feltételei

3.3.1. A hozzájárulás önkéntessége

Az Infotv. 20. § (1) szerint „az
érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés
hozzájáruláson alapul vagy kötelező”. 

A Könnyü László Könyvtár
tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi
felhatalmazáson alapulnak.
Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések
esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában
visszavonhatják. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését,
tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön
értesítjük ügyfeleinket.

Adatkezelésünk alapelvei összhangban
vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az
alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. törvény - az
  információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.)
 • 2001. évi CVIII. törvény
  (Ektv.) – elektronikus kereskedelmi szolgáltatások valamint az információs
  társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • 2000. évi C. törvény – a
  számvitelről (Számv. tv.)
 • 2013. évi V. törvény – a
  Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
 • Az
  európai parlament és a tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes
  személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről
  és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet
  hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (2016.
  április 27.)​​

3.3.2. Határozottság, félreérthetetlenség

Az Infotv. alapján személyes adatok
kezeléséhez adott hozzájárulásnak határozottnak és félreérthetetlennek kell lennie.
Az érintett akaratának határozott és félreérthetetlen kinyilvánítása azt
jelenti, hogy az adatkezelőnek olyan rendszert kell kialakítania, amelyben az
érintett az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását aktív, tevőleges
magatartással tudja kinyilvánítani, továbbá azt is, hogy teljesen egyértelmű
legyen, hogy az érintett hozzájárulásában az adatkezelő adatkezelésre vonatkozó
nyilatkozatát, illetve tájékoztatását fogadja el (pl. megerősítő e-mailben
elhelyezett linkre való kattintás vagy checkbox kipipálása).

 

3.4. A regisztrációval ( beiratkozással ) együtt
járó adatkezelés

3.4.1. Az adatkezelés jogszabályi háttere
és jogalapja

Az adatkezelés hátterét az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (Infotv.) és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
(Ptk.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a)
pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

3.4.2. Az adatkezelés célja

A regisztráció során megadott adatok
tárolásával az Adatkezelő kényelmesebb szolgáltatást tud biztosítani. Beiratkozáskor az olvasó szóbeli
tájékoztatást kap az intézmény adatkezelési elveiről, elmondjuk, hogy melyik
személyes adatait, milyen jogalappal, mennyi ideig tároljuk.  Ezt követően a könyvtárhasználó adatkezelési
nyilatkozatot ír alá.
Ez a tény a Szikla-21 integrált könyvtári rendszerben
is megjelenik oly módon, hogy a Kölcsönzés
fülön az adatkezelési nyilatkozat
előtti négyzetbe egy pipát teszünk. A 16. életévét be nem töltött gyermek
személyes adatainak kezelése a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló
hozzájárulásával lehetséges a fenti módon.   Az
olvasónak joga van ahhoz, hogy kérje az adatai kezelésének felfüggesztését
(tiltakozáshoz való jog). Az adatkezelés felfüggesztését a Személyi adatlapon végezzük el úgy, hogy a felfüggesztve előtti négyzetbe egy pipát teszünk. Az olvasó
bármikor tájékoztatást kérhet és kaphat a róla nyilvántartott személyes
adatokról. Ez az olvasói adatlap nyomtatásával illetőleg e-mailben való
elküldésével valósul meg. Nem tiltakozhat az olvasó az adatai kezelése ellen,
ha bármilyen tartozása (dokumentum, pénz) van a könyvtárral szemben.

3.4.3. A kezelt adatok köre

Családi és
utónév, születéskori név, anyja neve, születési helye, ideje, lakcím, e-mail
cím, telefonszám

3.4.4. Az adatkezelés időtartama

A könyvtár a személyes
adatok tárolására az olvasóval fennálló jogviszony időtartama alatt
jogosult.  A jogviszony időtartama
független a tagsági érvényességtől. Az adatkezelési nyilatkozatban az olvasóval
történő megállapodás szerint a jogviszony a könyvtári tagság lejárata után (1
év) még 3 évig megmarad.

Lehetséges álnevesíteni azt az olvasót,
akinek a jogviszonya lejárt. Az
álnevesítés azt jelenti, hogy az adott személy adatlapjából töröljük azokat a
személyes adatokat, amelyek alapján az illető azonosítása lehetséges
(családi
és utónév, születéskori név, anyja neve, lakcím, e-mail cím, telefonszám) és azokat
az adatokat hagyjuk meg (születési  idő)
amelyek a statisztikai adatszolgáltatáshoz szükségesek. Az álnevesített olvasó
törzsszáma új olvasóhoz nem rendelhető. Az álnevesítés után újra beiratkozni
szándékozó olvasót új olvasójegy számon újra nyilvántartásba kell venni. A régi
adatrekordok nem azonosíthatók, nem módosíthatók és nem állíthatók vissza.

 

3.5. A rendezvények szervezésével járó
adatkezelés

3.5.1. Az adatkezelés jogszabályi háttere
és jogalapja

Az adatkezelés hátterét az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (Infotv.) és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.)
rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés
a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása, valamint – hozzájárulása
visszavonása esetén – az Infotv. 6 § (5) bekezdése a) pontja alapján az
Adatkezelőt terhelő, Sztv-ben megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése.

3.5.2. Az adatkezelés célja

A Könnyü László
Könyvtár rendezvényszervezési tevékenységéhez szükséges dokumentáció (árajánlat,
megrendelő, megbízási szerződés, jelenléti ív, teljesítési igazolás)
elkészítéséhez szükséges adatok kezelése.

3.5.3. A kezelt adatok köre

Adatkezelő részéről: név, székhely, adószám,
bankszámlaszám, képviselő, kötelezettségvállalásra jogosult, előkészítő,
kapcsolattartó személy

Megbízott részéről, ha magánszemély: név, születési
név, születési hely, idő, állandó lakcím, adóazonosító, bankszámlaszám,
nyugellátásra vonatkozó adat

Megbízott részéről, ha vállalkozás: név, székhely, adószám,
cégjegyzékszám/nyilvántartási szám, bankszámlaszám, képviselő, telefonszám,
e-mail cím

3.5.4. Az adatkezelés időtartama

A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2)
bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni.
Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla kiállításához adott
hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a)
pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8
évig megőrizni.

3.6. A rendezvények dokumentációjával járó
adatkezelés

3.6.1. Az adatkezelés jogszabályi háttere
és jogalapja

Az adatkezelés hátterét az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (Infotv.) előírásai jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. §
(1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása valamint –
hozzájárulása visszavonása esetén – az Infotv. 6 § (5) bekezdése a) pontja
alapján az Adatkezelőt terhelő, Sztv-ben megfogalmazott jogi kötelezettség
teljesítése.

3.6.2. Az adatkezelés célja

A könyvtári
rendezvények fotó-és video-dokumentációjának kezelése.

3.6.3. A kezelt adatok köre

Rendezvényekről,
magánszemélyekről készült fotók, videofelvételek.

3.6.4. Az adatkezelés időtartama

A rendezvényre
szóló meghívókra, plakátokra a következő szöveg kerül, ami minden rendezvény
előtt szóban is elhangzik.

„A rendezvény résztvevői
megjelenésükkel tudomásul veszik, hogy a rendezvényen fotó/videofelvétel készül,
amelyet a könyvtár a honlapján / Facebook közösségi oldalán közzé tehet. Az
adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul. A felvételen látható érintett
szóban/ írásban tiltakozhat az arcmása közzététele ellen.”

3.6.5. További adatkezelések

Amennyiben az Adatkezelő további
adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatást nyújt az adatkezelés
lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az
adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama).

Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok
törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az Adatkezelőnek
teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv. 15. §
(2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen
személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek
tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a
tájékoztatását törvény kizárja.

A 16. életévét betöltött kiskorú érintett
hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes
képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. 
(Infotv. 6. § (3) )

3.7. Hírlevélhez kapcsolódó
adatkezelés

A Szikla-21 könyvtári integrált rendszer
használ hírlevél-küldő funkciót.  Annak
az olvasónak küldhető hírlevél, aki erre feliratkozott.  A feliratkozás a Személyi űrlapon történik beiratkozás alkalmával, a megfelelő
hírlevél olvasó általi kiválasztásával és a megfelelő négyzet kipipálásával. A
hírlevél szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adat az e-mail cím, amely a
használó önkéntes hozzájárulásával kerül a birtokunkba és bármikor
visszavonható.

hírlevél fajták:

       -   könyvtári hírlevél ( tájékoztatás a könyvtár
életéről, meghívók) ( feliratkozás szükséges)

-         
adminisztrációs hírlevél (technikai információk, szolgáltatásokhoz
kapcsolódó adatközlés) (alapbeállítás, nem szükséges feliratkozni, kérésre
kikapcsolható)

Mindegyik hírlevél végén
leiratkozó link található, amelynek használatával az olvasó közvetlenül ki
tudja kapcsolni az igénylését.

Adatkezelési cél a lejárat előtti
értesítés is, amelyhez a könyvtár szintén felhasználja az olvasók e-mail címét.
Ehhez az olvasó előzetes nyilatkozatát kérjük.

 

4. Az adatok fizikai tárolási helyei

A rendszer működtetése során technikailag
rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező számítógépének azon adatai,
amelyek belépés során generálódnak. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a
rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor,
illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes
felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével –
össze nem kapcsolható. Az adathoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.

5. Az érintett jogai és jogérvényesítési
lehetőségei 
(Infotv.14-22 §)

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes
adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve
– a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet
adathordozási-, és tiltakozási jogával az Adatkezelő fenti elérhetőségein.

 5.1. Tájékoztatáshoz való jog
(Infotv. 20. 
§)

Az Adatkezelő  megfelelő
intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes
adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi
információt és a 15–22. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör,
átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően
megfogalmazva nyújtsa.

5.2. Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az
adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy a személyes adatokhoz
és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az
  adatkezelés céljai
 • az
  érintett személyes adatok kategóriái
 • azon
  címzettek, akikkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják,
  ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket (minden olyan állam,
  amely nem EGT (Európai Gazdasági Térség) állam, illetve a nemzetközi
  szervezeteket
 • a
  személyes adatok tárolásának tervezett időtartama
 • a
  helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga
 • a
  felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga
 • az
  adatforrásokra vonatkozó információ
 • az
  automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint
  az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az
  ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen
  várható következményekkel jár

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától
számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást írásban. 

5.3 Helyesbítés joga (Infotv. 17. § (1) )

Az érintett kérheti az Adatkezelő által
kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos
adatok kiegészítését.

 5.4 Törléshez, zároláshoz való jog
(Infotv. 17. 
§ (2) (4) )

Az érintett az alábbi indokok
valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az
Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes
adatokat:

 • személyes
  adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy
  más módon kezelték
 • az
  érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az
  adatkezelésnek nincs más jogalapja
 • az
  érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező
  jogszerű ok az adatkezelésre
 • a
  személyes adatokat jogellenesen kezelték
 • a
  személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami
  jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell
 • a
  személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő
  szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha
az adatkezelés szükséges:

 • a
  véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása
  céljából
 • a
  személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy
  tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy
  az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében
  végzett feladat végrehajtása céljából
 • a
  népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és
  történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján;
  vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez

Kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes
adatait zárolja. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok
szükségessé teszi az adatok zárolását. Adatai zárolását kérheti például, ha úgy
gondolja, hogy valamely személyes adatát az Adatkezelő jogellenesen kezelte,
azonban az Ön által kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében
szükséges, hogy személyes adatát az Adatkezelő ne törölje. Ebben az esetben a
hatóság vagy a bíróság megkereséséig az Adatkezelő tovább tárolja a személyes
adatot, ezt követően törli az adatokat.

Amennyiben az érintett megítélése szerint
az Adatkezelő megsértette az Infotv. – vagy más adatvédelmi tárgyú jogszabály –
rendelkezéseit, akkor alapvetően két jogorvoslati lehetőség áll a
rendelkezésére. Egyrészt az Infotv. 38. § (3) bekezdés a) pontjára és az
Infotv. 52. § (1) bekezdésére hivatkozva a Hatóság vizsgálatát kérheti,
másrészt pedig az illetékes bírósághoz keresetet nyújthat be .

5.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére az Adatkezelő 
korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az
  érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás
  arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok
  pontosságának ellenőrzését
 • az
  adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és
  ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását
 • az
  adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés
  céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez,
  érvényesítéséhez vagy védelméhez; ez esetben a korlátozás arra az
  időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő
  jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a
személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával,
vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más
természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve
valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

5.6 Adathordozáshoz való jog (GDPR 20. §)

Az érintett jogosult arra, hogy a rá
vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat
tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és
ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

5.7 Tiltakozás joga (Infotv. 21. § (1) )

Az érintett jogosult arra, hogy a saját
helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak
közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának
keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az
adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges
kezelése ellen. Tiltakozás esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem
kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják,
amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival
szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez kapcsolódnak.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem
benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt
megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a
kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Adatkezelő az érintett tiltakozásának
megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést megszünteti, és az adatokat
zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett
intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett
személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a
tiltakozási jog érvényesítése érdekében. 

Amennyiben az érintett az Adatkezelőnek a
meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30
napon belül - bírósághoz fordulhat. 

Az Adatkezelő az érintett adatát nem
törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem
továbbítható az adatátvevő részére, ha az Adatkezelő egyetértett a
tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

5.8 Automatizált döntéshozatal egyedi
ügyekben

Az érintett jogosult arra, hogy ne
terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a
profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna
vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

5.9 Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy
hozzájárulását bármikor visszavonja.

5.10 Bírósághoz fordulás joga (Infotv.
22 
§)

Az érintett a jogainak megsértése esetén
az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár
el.

5.11. Kártérítés és sérelemdíj (Infotv.
23 
§)

A Könnyü László Könyvtár az érintett
adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek
megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az érintett személyiségi jogának
megsértése esetén az érintett sérelemdíjat (Ptk. 2:52. §) követelhet. Az
érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért
is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén
kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. 

Az adatkezelő nem téríti meg a kárt és nem
követelhető sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a
személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy
súlyosan gondatlan magatartásából származott.

5.12. Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet
fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 06/13911400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.huwww.security.huinfo@security.hu

Honlap: http://www.naih.hu

6. Adatkezelési
tájékoztató módosítása
 

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy
jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa.

7. Kapcsolat

Amennyiben kérdése lenne az adatvédelmi
nyilatkozattal kapcsolatban, tájékoztatást kér személyes adatairól, vagy azok
helyesbítését, zárolását vagy törlését kéri, illetve azok kezelése ellen
tiltakozik, az alábbi címen és e-mail címen veheti fel velünk a kapcsolatot:

 

Tamási Művelődési
Központ és Könnyü László könyvtár

Cím: 7090
Tamási, szabadság u. 50.

Telefonszám:
74 471 158                     
tamasikonyvtar@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelt: 2018. május 15.